Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování online obsahu

1ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1Mgr. Petra Nyklová, DiS., se sídlem Něvská 586/18, 196 00, Praha 9 – Čakovice, IČO: 08372217, e-mail: petra@zdravestistko.cz, telefon: +420 731 621 611 (dále jen „Poskytovatel“) vydává dle ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravující podmínky využívání elektronického systému pro sdílení obsahu, převáženě audio vizuální povahy (dále jen „Obsah“).
1.2Tyto VOP upravují právní vztah mezi Poskytovatelem a zájemcem o získání Obsahu (dále jen „Uživatel“)
1.3Na práva a povinnosti zde neupravené se použije občanský zákoník. Je-li smluvní stranou spotřebitel (fyzická osoba, která činí objednávku mimo rámec svého podnikání či mimo rámec svého povolání), řídí se vztahy také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
2Předmět VOP
2.1Předmětem VOP je vymezení souboru práv a povinností, které se stanou součástí každé uzavřené smlouvy související s konzumací online Obsahu na stránkách Poskytovatele na adrese https://video.zdravestistko.cz.
2.2Uzavřením smlouvy Uživatel bere na vědomí a zavazuje se, že jakékoliv využití získaných informací v praxi a následky takového využití, ať již pozitivní či negativní jsou pouze a jen odpovědností Uživatele a Poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.
3POPIS SLUŽBY
3.1Poskytovatel poskytuje službu sdílení Obsahu prostřednictvím webové služby dostupné na webových stránkách https://video.zdravestistko.cz (dále jen „Služba“), kde Poskytovatel zveřejňuje Obsah, jehož shlédnutí může být vázáno na registraci uživatele a může být za úplatu nebo i bezúplatné.
3.2Poskytovatel poskytuje Uživateli Službu ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu shlédnutí Obsahu. Uživatel není oprávněn ke stahování Obsahu na lokální pracovní stanici.
4REGISTRACE UŽIVATELE
4.1Vybraný Obsah je uživatelům přístupný bez povinnosti registrace.
4.2Uživatelé jsou pro získání přístupu k placenému Obsahu povinni se před používáním Služby zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na internetových stránkách Služby. Vyplnění platné e-mailové adresy Uživatele je nutné k dokončení registrace. Registrace Uživatele je bezplatná.
4.3V případě ztráty hesla je možné z přihlašovací stránky Služby získat odkaz k jeho obnovení prostřednictvím platné e-mailové adresy Uživatele.
4.4Uživatel je oprávněn registrovat se k využívání Služby pouze pod svým pravým jménem.
5PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1Vybraný označený Obsah je Uživatelům poskytován bezplatně. V případě požadavku Uživatele na získání přístupu k placenému Obsahu je tento podmíněn zaplacením ceny vázané k poskytnutí přístupu vybranému placenému Obsahu (dále jen „Cena“).
5.2Přístup k placenému Obsahu lze získat dvojím způsobem:
5.2.1Uhrazením jednorázové Ceny za přístup k vybranému placenému Obsahu.
5.2.2Uhrazením Ceny za předplatné pro časově ohraničené období získá Uživatel přístup k Obsahu který je Poskytovatelem výslovně označený jako dostupný v rámci časově ohraničeného předplatného.
5.3Úhrady Ceny je možné provést výhradně bezhotovostně platební kartou online na stránkách Služby.
5.4Cena za přístup k Obsahu je uvedena jako konečná vždy u příslušného obsahu dle aktuální nabídky.
5.5Cena nepodléhá DPH. Ceny jsou uváděny bez daně. Poskytovatel není plátcem DPH.
6REKLAMACE
6.1Poskytovatel přijímá reklamace výhradně písemně.
6.2Uživatel je povinen přehráním bezplatně dostupného Obsahu na stránkách Služby otestovat před uhrazením ceny Služby, zda mu přehrávání Obsahu funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením.
6.3Uživatel uhrazením Ceny akceptuje kvalitu a způsob přehrávání Obsahu. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z důvodu nefunkčního vybavení na straně Uživatele.
7ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ
7.1Okamžikem uzavření smlouvy o poskytování přístupu ke Službě mezi Poskytovatelem a Uživatelem je okamžik připsání Ceny na účet platební brány. Uživatel úhradou Ceny výslovně souhlasí s tím, aby poskytovatel zpřístupnil Službu Uživateli před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ke zpřístupnění Služby ze strany Poskytovatele dojde v okamžiku, kdy je Cena Služby připsána na účet platební brány. Pokud je Uživateli ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy takto Služba zpřístupněna, nemá Uživatel právo takto od smlouvy odstoupit.
7.2Nejde-li o případy dle odst. 16.1, má Uživatel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Uživatel musí o svém odstoupení od smlouvy písemně informovat Poskytovatele (aniž by musel uvádět důvod) před uplynutím příslušné 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.
8OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
8.1Veškerý Obsah poskytovaný Poskytovatelem prostřednictvím Služby je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je Poskytovatel, popřípadě příslušní poskytovatelé licence.
8.2Zpřístupněním Služby Uživateli nevzniká žádné oprávnění související se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného Obsahu v rámci Služby, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným písemným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.
8.3Uživatel není oprávněn používat Službu, zpřístupněný Obsah nebo jejich části jinak než pro vlastní osobní potřebu. Zejména Uživatel není oprávněn, aby používal Službu, Obsah nebo jejich části k vlastní činnosti poskytované za úplatu formou šíření a kopírování či další formou dalšího technického zpracování.
9OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1Uživatel prohlašuje, že se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů na webové stránce Poskytovatele.
9.2Uhrazením Ceny uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v následujícím rozsahu a k následujícím účelům:
9.2.1Použití jména, příjmení, e-mailové adresy pro marketingové a propagační účely Poskytovatele, formou elektronického zasílání newsletteru, obchodních a marketingových sdělení.
9.2.2Souhlas je udělen na dobu trvání účelu, Objednatel je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat písemně, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na petra@zdravestistko.cz.
9.2.3Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání.
9.2.4Při zpracování osobních údajů Uživatelů nedochází k profilování Uživatelů ani k automatizovanému zpracování osobních údajů.
10ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Aktuální verze VOP je dostupná na webových stránkách Poskytovatele a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky a čerpání přístupu ke Službě a k Obsahu se vždy řídí aktuální verzí VOP.
10.2V případě, že je některé ustanovení VOP neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
10.3Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou probíhá v písemné formě, a to buď elektronickou poštou) na e-mailové adrese info@zdravestistko.cz, poštovní přepravou doporučeně nebo osobním doručením. Ze strany Poskytovatele se bude doručovat na adresu elektronické pošty sdělené Uživatelem.
10.4Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti se smlouvu budou řešeny před obecnými soudy České republiky.
10.5Veškerá práva a povinnosti ze smlouvy se řídí právním řádem České republiky.
10.6Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2020.